نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر اجرایی دانشکده

مدیر اجرایی دانشکده


مدیر اجرایی دانشکده :

- آقای حسن تسلیمی (36166284 - 025)

 

مسئول خدمات عمومی دانشکده:

- آقای ابراهیم رزاقی