رشته ها و گرایش ها

 

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

- حقوق

- حقوق بین الملل

- حقوق عمومی

- مطالعات قانونگذاری (از سال 1401)

- حقوق خصوصی

- حقوق تجارت بین الملل

- فقه و حقوق اقتصادی

- حقوق ثبت

- حقوق مالکیت فکری

- حقوق جزاوجرم شناسی

- حقوق عمومی

- حقوق بین الملل عمومی

- حقوق خصوصی

- حقوق تجارت بین الملل

- حقوق نفت و گاز

- حقوق کیفری و جرم شناسی