اخبار و اطلاعیه‌ها

 
 

 

 
 
 
 

حضور جمعی از دانشجویان کارشناسی رشته حقوق دانشکدگان فارابی ورودی سال 1400 با معاون پژوهشی دانشکده حقوق دکتر حاجی ده آبادی در روز یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 در جلسه دادگاه شعبه اول دادگاه کیفری یک بامحوریت پرونده قتل ؛
یاد آور می شود حضور دانشجویان حقوق در جریان بررسی این پرونده ها جهت آشنایی آنان با روند دادرسی کیفری و آشنایی با مقررات شکلی و نیز ماهوی حقوق کیفری می باشد. این برنامه به ابتکار معاونت پژوهشی و با همکاری انجمن علمی دانشجویی انجام شد.