راهنمای تلفن

 
 

آدرس پستی:

ایران - قم - بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) - پردیس فارابی دانشگاه تهران

کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹ صندوق پستی: ۳۵۷

 

شماره‌های تلفن مستقیم: (۰۲۵ - ۰۰۹۸)

  • ۳۶۱۶۶۱۰۰

  • ۳۶۶۴۲۲۶۲

  • ۳۶۶۴۲۲۶۳

  • ۳۶۶۴۲۲۶۴

  • ۳۶۶۴۲۲۶۵

  • ۳۶۶۴۲۲۵۶

  • ۳۶۶۴۲۲۵۷

  • ۳۶۶۴۲۲۵۸

 

شماره تلفن‌های داخلی: (پیش شماره ۳۶۱۶۶)

 

حوزه ریاست پردیس فارابی

دفتر ریاست

۱۹۳-۱۹۴

آقای جعفرپور

مسئول دفترحقوقی وتنظیم قراردادها

۳۷۸-۲۶۶

آقای منصوری

مدیر اجرایی دفتر ریاست

۳۸۰

آقای خلعتبری

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مسئول نهاد

۲۲۳

آقای دکتر کهتری

امور دفتری

۲۲۱-۲۲۲

آقای ثنایی

امور اداری نهاد

۲۲۴

 

واحد خواهران

۲۳۱

 

اداره حراست

مسئول اداره حراست

۱۱۰

آقای رضازاده

کارشناس اداره حراست

۲۲۰

آقای زارعی

اداره حراست (خواهران)

۵۱۲

خانم حیدری

مسئول انتظامات

۱۳۷

آقای نوری

نگهبانی درب اصلی

۱۳۵-۱۳۶

 

نگهبانی درب برقی

۳۵۵

 

نگهبانی درب نقلیه

۳۶۲

 

نگهبانی درب کتابخانه

۲۹۷

 

نگهبانی سیت ۲ پردیس

۱۸۶

 

نگهبانی درب خوابگاه دختران

۳۴۴

 

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دفتر یثارگران برادران

۲۸۲

آقای گائینی نیک

اداره روابط عمومی وامور بین الملل

کارشناس روابط عمومی

۶۳۸

آقای شکوه

کارشناس روابط بین الملل

۶۱۵

آقای بیضایی

اداره برنامه ریزی و بودجه

رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه

۳۸۰-۳۸۱

آقای حقیقی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حوزه معاونت

کارشناس مسئول دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

۲۳۸

آقای عاشوری

کارشناس خدمات آموزشی ۲۳۸ خانم بابایی
کارشناس اداره جذب و بررسی فعالیت‌های اعضا هیات علمی

۲۷۲

شیخ محمدی

مرکز آموزش‌های مجازی (الکترونیکی)

رئیس مرکز مجازی

۳۰۳

آقای دکتر حمیدی زاده

کارشناس آموزش مجازی اساتید و رابط تهران

۶۰۲

آقای خیری
کارشناس مجازی مربوط به اساتید ۲۳۶ آقای بابایی
کارشناس مجازی مربوط به دانشجویان ۲۶۷  
کارشناس مجازی مربوط به دانشجویان ۵۷۴ خانم دفتری
آبدرخانه ۳۱۳ آقای جوهری

اداره آموزش

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

۲۶۶

آقای منصوری

کارشناس مقطع کارشناسی دانشکده حقوق

۴۰۲

آقای البرزیان

کارشناس مقطع دکتری

۱۱۲

آقای سیدی

کارشناس مقطع دکتری

۱۶۷

آقای نیکوسخن

کارشناس مقطع دکتری

۲۶۳

آقای احمدی

کارشناس تاییدیه تحصیلی

۳۱۰

آقای لطفی

کارشناس دروس عمومی

۴۱۰

آقای نعمتی

کارشناس حق التدریس و حق التحقیق

۱۸۵

آقای فرهومند

کارشناس حق التدریس و حق التحقیق

۱۹۸

آقای مطیع

کارشناس دانشجویان استعداد درخشان و معافیت تحصیلی

۱۳۴

آقای محمدحسینی

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی

۴۱۷ آقای دکتر حاجی ده آبادی
کارشناس مسئول دفتر معاونت پژوهشی ۱۵۷ آقای اصغری متی کلائی
رئیس اداه امور پژوهشی ۳۴۵ آقای بیروتی
کارشناس امور پژوهشی ۳۰۲ خانم سلطانی
کارشناس امور پژوهشی ۵۸۹ آقای شیخ ربیعی
مدیر انتشارات و مجلات علمی ۲۴۴ آقای روشنایی
کارشناس مجلات حقوق ۳۱۴ آقای کلیائی
کارشناس مجلات مدیریت ۲۹۵ خانم سبحانی
کارشناس مجلات الهیات ۳۱۱ آقای غلامعلی زاده
آبدارخانه ۱۱۹ آقای حسین نژاد

مرکز انفورماتیک

مسئول مرکز انفورماتیک ۲۵۰ آقای فلاحیان
مسئول شبکه و سخت افزار ۲۸۵ آقای منصوری پور
مسئول سایت پردیس و فضای مجازی ۲۲۷ آقای رضایی
مسئول سایت کامپیوتر ۳۱۵ خانم محمدی

اداره کتابخانه

رئیس کتابخانه

۳۲۳

آقای محمدی

مخزن کتابخانه

۳۳۰

آقای گلکار

مخزن کتابخانه

۳۲۲

آقای عینی

آرشیو

۳۰۵

آقای حسینی کوهساری - خانم زندیه

کتابفروشی

۳۰۹

آقای بختیاری

معاونت اداری و مالی

کارشناس مسئول دفتر معاونت اداری و مالی ۲۸۹ آقای گائینی مطلق
نظارت براجرای مقررات مالی ۲۸۱ آقای عاشری
آبدرخانه ۱۸۷ آقای جهانی

اداره امور مالی

رئیس امور مالی ۲۱۲

آقای علی زارعی

کارشناس مسئول درامد اختصاصی ۲۱۳ خانم موسوی
کارشناس امور مالی ۱۰۶ خانم مشایخی
کارشناس مسئول حقوق و دستمزد 297 آقای کدخدائی
کارشناس امورمالی دوره‌های آزاد و شبانه 234 آقای بنی رضی
کارشناس امور مالی 235 خانم ربانی
کارشناس امور مالی ۳۷۰ خانم سلیمانیان
کمک کارشناس امور مالی ۲۹۷ آقای داود آبادی
امین اموال ۲۱۵ آقای جوادی فر
مسئول انبار مرکزی ۱۳۹ آقای محمدحسینی
دیوان محسابات 104 - - - - -

اداره اموراداری، رفاهی و پشتیبانی

رئیس اموراداری ۳۵۶ آقای طالبی
کاردکس (ورود و خروج کارکنان) ۲۰۱ آقای سبزعلی
کارشناس مسئول دبیرخانه مرکزی ۲۰۳ خانم سخایی
دبیرخانه مرکزی ۲۰۲ خانم چاوشی
کارشناس کارگزینی ۳۶۴ خانم ملکی
کارشناس بازنشستگی و اداری ۶۴۹ خانم عابدی
کارشناس امور رفاهی ۱۹۷ آقای اصغری متی کلائی
مسئول کارپردازی ۱۴۸ آقای رضازاده
امور بازنشستگان ۲۱۸ خانم کریمی
بیمه تکمیلی ۳۷۸ آقای شفیعی
مسئول خدمات ۲۰۰ آقای اسکندری
مسئول نقلیه ۳۶۱-۳۶۳ آقای یزدی
نامه رسانی ۲۶۰ آقای احمدزاده
اداره امور فنی و پشتیبانی
رئیس اداره فنی و پشتیبانی ۲۳۳ آقای مهندس فرهومند
دفتر فنی ۲۲۶ آقای بکایی
تأسیسات مرکزی آب ۲۷۵ - ۱۴۰  
تأسیسات مرکزی برق ۲۷۷ - ۱۲۹  

معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی ۳۴۲ آقای دکتر منتظری
کارشناس مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی ۳۰۱ آقای مصری
دبیر کمیته انضباطی ۳۰۱ آقای مصری
دبیرخانه کمیته انضباطی ۱۴۸ خانم احمدی مقدم
اداره توسعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی ۳۳۸ آقای فرهادیان
آبدارخانه ۲۴۷ آقای سیف اللهی

اداره امور فرهنگی

مدیر فرهنگی ۶۲۲  
دفتر فرهنگی ۳۸۴  
دبیرخانه امور فرهنگی و کارشناس نشریات ۳۴۱ خانم شریفی
مسئول انجمن‌های علمی؛ کارشناس تشکل‌های دانشجویی ۱۷۶ خانم یادگارپور
مسئول سمعی، بصری وتالارهای همایش ۶۰۹ آقای گوهریان
امورهنری امورفرهنگی ۶۱۶  
تالارهای همایش ۳۶۷  
مسئول کانون‌های فرهنگی؛ هنری، شاهد و ایثارگر ۲۸۲ آقای گائینی نیک
انجمن اسلامی تهران و علو م پزشکی برادران ۱۲۸  
انجمن اسلامی تهران و علو م پزشکی خواهران ۱۲۹  
انجمن اسلامی پردیس فارابی ۱۵۲ - ۱۵۱  
بسیج دانشجویی برادران ۱۴۶ - ۱۴۵  
بسیج دانشجویی خواهران ۱۲۳  
جهاد دانشگاهی ۳۰۴ خانم زارعی

اداره امور دانشجویی

رئیس امور دانشجویی ۲۲۹ آقای پاکیزه
امور دانشجویی ۲۵۳ آقای مسافری
امور دانشجویی ۲۵۲ خانم جمشیدنژاد
مسئول سلف و اتوماسیون تغذیه ۳۴۳ آقای احمدی
سلف کارکنان و اساتیدویژه ۳۴۷  
سلف (طبخ و توزیع) ۳۵۰  
دفتر پیمانکار سلف سرویس ۶۴۸ آقای داودآبادی
مسئول خوابگاه دانش- برادران ۶۶۹ آقای دلیری فر
مسئول خوابگاه اندیشه - برادران ۶۶۶ آقای دلیری فر
مسئول خوابگاه خواهران ۳۳۳ خانم سازگار
دفترخوابگاه حضرت معصومه (س) - خواهران ۵۵۶ - ۵۵۵  
شورای صنفی دانشجویی ۲۹۸  

تربیت بدنی

مسئول تربیت بدنی ۲۳۰ آقای عیسی زاده
سالن ورزشی شهدا ۶۱۱ خانم مریم گائینی
آبدارخانه سالن شهدا - تربیت بدنی ۶۱۰ آقای رجبی

مرکز بهداشت و مشاوره

مسئول مرکز بهداشت و مشاوره ۱۵۵-۱۵۰ خانم رفعتی
مرکز بهداشت - پذیرش ۱۵۰ خانم قاسمی
کارشناس مشاوره و مرکز بهداشت ۳۵۷ خانم پرزحمت
مرکز بهداشت - دندانپزشک ۳۵۹  
مرکز مشاوره دانشجویی- اتاق مشاوره ۳۵۸  

دانشکده حقوق

کارشناس مسئول دانشکده

۲۸۴

آقای حسن تسلیمی

کارشناس آموزش دانشکده

۱۷۳

آقای سعادتی

سایر واحدها

انتشارات

۳۸۲

باباپور
کتابفروشی ۳۰۷ آقای ظفری
فروشگاه شرکت تعاونی ۱۳۱ آقای مسعود شاهواروقی
خشکشویی ۲۷۸ آقای حیدری
بانک تجارت ۱۶۹ آقای هادی پور

 

شماره فکس: ۳۶۶۴۴۰۸۱ - (۰۲۵ - ۰۰۹۸)

پست الکترونیکی:

farabi@ut.ac.ir