گروه حقوق خصوصی

 
علیرضا آذربایجانی

علیرضا آذربایجانی (بازنشسته)

استادیار
رحیم پیلوار

رحیم پیلوار 

استادیار
change-logo

حسین جاور

استادیار

 

عبداله رجبی

عبداله رجبی 

استادیار

 

 

 

جلیل قنواتی

جلیل قنواتی 

دانشیار