ارتباط با دانشکده

نشانی: قم، بلوار دانشگاه (ابتدای جاده قدیم تهران)، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق

پست الکترونیکی: flaw.info@ut.ac.ir

تلفن:  ‭(۰۲۵) ۳۶۱۶۶۲۸۴

نمابر: ‭(۰۲۵) ۳۶۱۶۶۲۸۴

کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی: ۳۵۷


راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران