کارشناسان دانشکده

 

کارشناسان آموزش :

- آقای مهران سعادتی (36166173 - 025)

 

 

کارشناس پژوهش و گروه ها :

- آقای مجید استاد جلیلی